ผลงานการก่อสร้าง

2559

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล​

-ก่อสร้างห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 (BSL3)​

2558

-ก่อสร้างอาคารผลิตและอาคารวัตถุไวไฟ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์

องค์การเภสัชกรรม

2557

-จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

-ปรับปรุงห้องสะอาดในโครงการศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

-ปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (Microbiological Laboratory)
-บริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและควบคุมความชื้น   อัตโนมัติ

องค์การเภสัชกรรม

-ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพรเป็นโรงงานผลิต ยาแผนโบราณต้นแบบมาตรฐาน

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

2556

-ก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วย ICU โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-ปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตยาน้ำและยาครีม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2555

-ก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วย ICU โรงพยาบาลศรีนครินทร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-Biosafery Laboratory (BSL2) of Institure Pasteur DU Laos   Project.

CHITCHAREUNE CONSTRUCTION CO,.LTD (LAOS)

2554

-ปรับปรุงแผนกตรวจสอบคุณภาพทางชีววิทยา 2 
-ปรับปรุงสถานที่ Pilot Plant For APls 
-ปรับปรุง Ware house อาคารหมายเลข 23
- ติดตั้งห้องชั่งยา / ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ / ติดตั้งระบบห้องสะอาดสำหรับห้องชั่งยา

องค์การเภสัชกรรม

-ก่อสร้างอาคารผลิตยาฉีดสารเภสัชรังสีปราศจากเชื้อ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

-ปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพอากาศในห้องแยกโรค

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

-ปรับปรุงห้องห้องสัตว์ทดลองในส่วนด้านทิศตะวันตก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

2553

-ปรับปรุงหอผู้ป่วย 3ก, 4ก, และ5ข เป็นห้องแยกโรคผู้ติดเชื้อ

 (Negative Pressure Room)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-ปรับปรุงห้องปฏิบัติการยาเม็ด อาคาร 3

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2552

-จัดหาวัสดุอุปกรณ์และติดตั้งงานห้อง Clean Room พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการก่อสร้างอาคารหอเก็บฟิมล์ภาพยนต์และภาพนิ่งส่วนพระองค์

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด

2551

-ปรับปรุงสมรรถนะของระบบควบคุมความเย็น ความดันและง

 ความชื้น

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

-ปรับปรุงโรงงานต้นแบบงานพัฒนาสารสกัดสมุนไพร สู่

 มาตรฐาน GMP

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-ปรับปรุงห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อระดับ P2+ พร้อมอุปกรณ์

 ประกอบ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

-ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเตรียมเซลล์สำหรับผู้ป่วย

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
มหิดล

2550

-ก่อสร้างโรงงานต้นแบบเพื่อการผลิตขยายเชื้อไวรัส เอ็นพีวี เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

2549

-ปรับปรุงห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อระดับ P3+ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

-จัดหาและติดตั้งระบบ Clean Room สำหรับโครงการย้ายสายการผลิต Electron Gun

บริษัท ไทยอิเล็กตรอนกัน จำกัด

-ปรับปรุงพื้นที่ชั่งยา (Dispensing Booth) อาคารคลังวัตถุดิบ 3

องค์การเภสัชกรรม

2548

-ปรับปรุงอาคารผลิตยาต้านไวรัสเอดส์
-ปรับปรุงห้องส่วนการผลิตวัคซีน เจอี และออกแบบพร้อม

ติดตั้งงานระบบห้องสะอาดและ HVAC &Utility

กองผลิตวัคซีนไวรัส
-ปรับปรุงพื้นที่ชั่งยา (Dispensing Booth)

องค์การเภสัชกรรม

-จัดสร้างห้องปฏิบัติการงานกับเชื้อก่อโรคอันตราย (Biosafety Level 3)

ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

-ปรับปรุงแผนกตรวจสอบคุณภาพทางชีววิทยา 2 
-ปรับปรุงสถานที่

Pilot Plant For APls 
-ปรับปรุง Ware house อาคารหมายเลข 23
- ติดตั้งห้องชั่งยา / ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ / ติดตั้งระบบห้องสะอาดสำหรับห้องชั่งยา

-ปรับปรุงโรงงานต้นแบบงานพัฒนาสารสกัดสมุนไพร สู่ มาตรฐาน GMP

-ปรับปรุงห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อระดับ P2+ พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล

-ปรับปรุงอาคารผลิตยาต้านไวรัสเอดส์
-ปรับปรุงห้องส่วนการผลิต

วัคซีน เจอี และออกแบบพร้อม ติดตั้งงานระบบห้องสะอาดและ HVAC &Utility กอง

ผลิตวัคซีนไวรัส
-ปรับปรุงพื้นที่ชั่งยา(Dispensing Booth)

2560

-ก่อสร้างอาคารผลิตและอาคารวัตถุไวไฟ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์

องค์การเภสัชกรรม

2561

โรงพยาบาลขอนแก่น

-ปรับปรุงห้องเตรียมยาเคมีบำบัด อาคารรังสีรักษาและเคมีบำบัด

Copyright © 2019 www.cleanair.com All Rights Reserved.​

ADDRESS

บริษัท คลีนแอร์ โปรดักท์ จำกัด​

14/2 ซอย รามคำแหง 21 (นวศรี 1) 
ถนน รามคำแหง พลับพลา วังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310​

CONTACT US

ติดต่อ
แฟกซ์
อีเมลล์​

02 - 319 7035 - 6
02 - 718 - 5859
sales_capt@hotmail.com​

FOLLOW US

Cleanair​

@Cleanair2017

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by

เลขที่ผู้เสียภาษี : 0105538138746

ออกแบบปรับปรุงห้อง Clean Room  Class