Introduction to Clean Room

November 15, 2023

Introduction to Clean Room

ห้อง Clean room หรือ ห้องปลอดเชื้อ ห้องปลอดฝุ่น คือ ห้องที่มีการควบคุมปริมาณฝุ่น (Particle ที่มีขนาด 0.5 um ในสภาวะที่สมดุลระหว่างอัตราการเกิดและการเก็บฝุ่นภายในห้องนั้นๆ โดยมีการควบคุมอุณหภูมิ, ความชื้น, ความดันอากาศ และปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศ เนื่องจากความต้องการของลักษณะงานที่ผลิตหรือเก็บในห้อง Cleanroom นั้นๆจากคำจำกัดความดังกล่าวนั้น อาจจะทำให้มองภาพ Cleanroom อย่างคร่าวๆได้แต่ยังมองภาพพจน์ไม่ออกว่าฝุ่นละอองขนาด  0.5 ไมครอน (ไมโครเมตร) มีขนาดเล็กขนาดใด

จากภาพที่ 1 แสดงถึงขนาดของอนุภาคในอากาศชนิดต่างๆ (Relative size chart of common air contamination)

แสดงถึงขนาดของอนุภาคในอากาศชนิดต่างๆ (Relative size chart of common air contamination)

จากรูปดังกล่าวข้างต้นคงพอที่จะทำให้มีมโนภาพของขนาดของอนุภาคที่ระบบ Cleanroom จะต้องจำกัดให้มีปริมาณอยู่ตามที่มาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานของ Cleanroom ได้ถูกกำหนดขึ้นโดยหลายสถาบัน แต่ที่สำคัญคือ มาตรฐานUS Federal Standard No.209 ซึ่งได้ถูกบัญญัติขึ้นในปี ค.ศ.1963 และถูกเพิ่มเติมปรับปรุงในปี ค.ศ. 1973 และ 1976 ซึ่งจะเป็นการแบ่งคลาสห้องคลีนรูมออกมาตามตารางนี้

แสดงถึงขนาดของอนุภาคในอากาศชนิดต่างๆ (Relative size chart of common air contamination)

และยังมีมาตรฐาน Cleanroom ISO 14644 ซึ่งนับว่าเป็นมาตรฐานที่ได้รับความนิยมสูงสุด มีรายละเอียดแบ่งย่อยออกเป็น 8 มาตราหลัก และมีมาตรฐาน Bio contamination control ISO 14698 แยกย่อยออกมาอีก 3 มาตรา ดังนี้

ISO 14644-1 Part 1: Classification of air cleanliness (ISO14644-1:1999)
ISO 14644-2 Part 2 : Specification for testing and monitoring to prove continued compliance with ISO 14644-1 (ISO 14644-2:2000)
ISO 14644-3 Part 3 : Metrology and test methods (Draft Standard 2002-9)
ISO 14644-4 Part 4: Design, construction and start-up (Draft Standard 2001-4)
ISO 14644-5 Part 5: Operations (Draft Standard 2001-7)
ISO 14644-7 Part 7: Separative enclosures (clean air hoods, gloveboxes isolators, mini-environments) (DIS)
ISO 14644-8 Part 8: Air borne molecular contamination (AWI)
ISO14698-1 Biocontamination control – Part 1: General principles (Draft Standard 2001-12)
ISO 14698-2 Biocontamination control – Part 2: Evaluation and interpretation of biocontamination data (Draft Standard 1999-4)
ISO 14698-3 Biocontamination control – Part 3: Measurement of the efficiency of processes of cleaning and/or disinfection of inert surfaces bearing biocontaminated wet soiling or biofilms (ISO/DIS 14698-3:1999)

ซึ่งภายหลังปี ค.ศ. 1976 งานผลิตชิ้นส่วน electronic บางประเภทมีความต้องการที่จะใช้ Cleanroom ต่ำกว่า Class 100 ลงไปอีก เช่น Class 10 at 0.3 um, Class 1 at 0.3 um และ Super Cleanroom Class 10 at 0.1 um ซึ่งอาจรวบรวม Class ต่างๆ ของ Cleanroom โดยแสดงเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและขนาดของอนุภาคในแต่ละ Class ของ Cleanroom ดังนี้

แสดงถึงขนาดของอนุภาคในอากาศชนิดต่างๆ (Relative size chart of common air contamination)

Graphical representation of ISO-class concentration limits for selected ISO classes

Standard ของ Cleanroom ที่กล่าวมาแล้วนี้จะกล่าวถึงเพียงขนาดของอนุภาค, จำนวน, ความดันอากาศ, อุณหภูมิ, ความชื้น, ความเร็วลม, แสงสว่าง เท่านั้น แต่สำหรับมาตรฐานเฉพาะเช่น NASA Standard (NHB-5340-2) นั้นจะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมถึงจำนวนจุลินทรีย์ในอากาศของห้อง Clean room Class ต่างๆอีกด้วย ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ในงาน Bio-Cleanroom และ Bio-Hazard Cleanroom

NASA Standard (NHB-5340-2)

NASA Standard (NHB-5340-2)

หลักการสำคัญ 4 ประการของการสร้างและใช้งาน

ห้อง Clean room ในงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่มีความสำคัญมากขึ้นเป็นลำดับ เนื่องด้วยสามารถลดอัตราความเสียหายและเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากมลภาวะของสภาพแวดล้อมการผลิต จึงมีอุตสาหกรรมประเภทที่จำเป็นต้องใช้ Clean room เพิ่มขึ้นในปัจจุบันเมื่อเทียบกับสมัยก่อน ในการออกแบบ Industrial Clean Room จำเป็นต้องเข้าใจถึงหลักสำคัญ 4 ประการ ของ Clean room เสียก่อน คือ

หลักการสำคัญ 4 ประการของการสร้างและใช้งานคลีนรูม Clean Room

1. Not to Bring Any Dust – ไม่นำฝุ่นเข้าไปในห้องปลอดเชื้อ หมายถึง การพยายามให้ลดปริมาณฝุ่นที่จะเข้าไปภายในห้อง Cleanroom ไม่ว่าจากทางระบบปรับอากาศ จากบุคคลที่เข้าไปทำงานภายในห้อง หรือจากวัสดุสิ่งของที่นำเข้าไปในห้อง ยกตัวอย่างเช่น
a. HEPA Filter ในระบบปรับอากาศต้องไม่มีรอยรั่ว เพื่อป้องกันอากาศที่ไม่ได้ผ่านการกรองเข้าไปภายในห้อง
b. ควบคุมความดันภายในห้องสะอาด เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นจากภายนอกเข้าไปภายใน
c. บุคคลที่จะเข้าไปภายในห้อง Cleanroom จะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้า รวมถึงต้องผ่าน Air shower ก่อนเข้าไปภายในพื้นที่
d. สิ่งของหรืออุปกรณ์ต่างๆที่จะเข้าไปภายในห้อง Cleanroom ต้องได้รับการทำความสะอาดก่อนทุกครั้ง

หลักการสำคัญ 4 ประการของการสร้างและใช้งานคลีนรูม Clean Room

2. Not to Generate Any Dust – พยายามไม่กระทำการใดก่อให้เกิดฝุ่นหมายถึง การลดกิจกรรมหรือเครื่องจักรภายในห้อง Cleanroomที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพื่อให้ฝุ่นที่เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านั้นสมดุลกับระบบกำจัดฝุ่นภายในห้องยกตัวอย่างเช่น
a. บุคคลที่อยู่ภายในห้อง Cleanroom จะต้องสวมใส่เสื้อผ้าชนิด Dust-free
b. ไม่ใช้งานวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดฝุ่นภายในห้องCleanroom
c. ลดการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นเนื่องจากแต่ละกริยาท่าทางของบุคคลจะสามารถก่อให้เกิดฝุ่นได้ต่างกันตามตัวอย่างจากตารางด้านล่างนี้

หลักการสำคัญ 4 ประการของการสร้างและใช้งานคลีนรูม Clean Room

3. Not to accumulate any dust – ลดการสะสมฝุ่น หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดการสะสมของฝุ่นภายในห้อง Cleanroom ยกตัวอย่างเช่น
a. การออกแบบห้องโดยลดไม่ให้มีมุมในห้องให้มากที่สุด เพื่อลดการสะสมของฝุ่นในจุดที่ไม่สามารถทำความสะอาดได้
b. การออกแบบห้องให้งานระบบท่อทางต่างๆ อยู่ในส่วนที่ปิดมิดชิด ไม่เดินลอยภายในห้องเท่าที่สามารถทำได้
c. การทำความสะอาดห้อง Cleanroom ที่สม่ำเสมอ และมีมาตรฐาน

4. To remove any dust quickly – การกำจัดฝุ่นโดยเร็ว หมายถึง การออกแบบระบบปรับอากาศภายในห้อง Cleanroom ให้สามารถกำจัดฝุ่นภายในห้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องคำนึงถึงจุดประสงค์การใช้งานของห้อง และผู้ใช้งานร่วมด้วย ยกตัวอย่างเช่น
a. เพิ่มปริมาณ Air-change rate ภายในห้อง เพื่อกรองฝุ่นออกได้เร็วยิ่งขึ้น
b. ออกแบบช่องอากาศทึ้ง ไว้ใกล้ๆกับแหล่งกำเนิดฝุ่นภายในห้อง
c. การออกแบบรูปแบบของการไหลของอากาศภายในห้อง ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้ห้อง เพื่อลดโอกาสที่จะมีฝุ่นเข้าไปอยู่บนตัวสินค้า

หลักการสำคัญ 4 ประการของการสร้างและใช้งานคลีนรูม Clean Room

รูปแบบการไหลของอากาศในห้อง cleanroom สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทดังนี้
1. Unidirectional flow – Horizontal or Vertical type การออกแบบให้อากาศภายในห้องไหลตรงเป็นเส้นทางเดียวแนวตั้ง หรือแนวนอน เป็นต้น
2. Turbulence flow – การออกแบบให้อากาศในห้องไหลแบบปั่นป่วน
3. Replacement  – การออกแบบให้อากาศภายในห้องถูกทดแทนตลอดเวลา
4. Combination – การผสมหลักการออกแบบในแต่ละประเภทเข้าด้วยกัน

หลักการสำคัญ 4 ประการของการสร้างและใช้งานคลีนรูม Clean Room
Introduction to Clean Room
Introduction to Clean Room

สนใจ ห้อง Clean room, ห้องปลอดเชื้อ, อุปกรณ์คลีนรูม ติดต่อได้ที่
Line : cleanair8746
Phone : +6623197035
Email : [email protected]

บทความน่าสนใจ

CONTACT INFO
Clean Air Product Co.,Ltd.

14/2 ซอย รามคำแหง 21 (นวศรี 1)
ถนน รามคำแหง พลับพลา วังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310

Contact Number :  +6623197035 , +6623197036

E-mail : [email protected]

แผนกจัดซื้อ  02-319-7035 ต่อ 208,209
แผนกการตลาดและการขาย
+66863401002,  
+66863401004,  
+66960824329

แผนกบริการหลังการขาย  +66617450499,  
+66863405812  
แผนกการเงิน/วางบิล    +6623197035 ต่อ  309,310

SITE MAP

HOME

ABOUT US

PRODUCTS

PORTFOILO

SERVICE

KNOWLEDGE

CONTACT US

SUBSCRIBE

ติดตามเราเพื่อรับข้อมูลข่าวสารดีๆ

เลขที่ผู้เสียภาษี : 0105538138746

หากมีข้อสงสัย ยินดีให้คำปรึกษาฟรี

www.cleanairproduct.co.th

© Clean Air Product Co.,Ltd.​ All right reserved
สอบถามเพิ่มเติม คลิก!!